TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuoja- ja rekisteriseloste. Päivitetty 20.3.2024.

Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Jos sinulla on Tubeconin tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä
kysymyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä info@tubecon.fi

Evästeet

tubecon.fi kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja käyttämällä evästeitä (”cookies”).
Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.
Lisätietoja evästeistä

Käytämme evästeitä:

– Kävijäliikenteen analysointiin

– Mainonnan kohdentamiseen

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että
katsomme sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

REKISTERISELOSTE

Suomen tubetapahtumat oy:n suoramarkkinointirekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Suomen Tubetapahtumat Oy (2810144-4)
Kanavaranta, 7D 21, 00160 Helsinki

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

heidi@Tubecon.fi

3) Rekisterin nimi

SUORAMARKKINOINTIREKISTERI

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa. Rekisteröidyille voidaan lähettää
hänen työtehtäviinsä liittyvää informaatiota esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen muodossa sekä
business-to-business –markkinointia ja muuta suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on oikeus
kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot
rekisteristä. Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa
toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät
sopimukset tai henkilön suostumus.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri voi sisältää muita tietoja siitä yrityksestä ja tehtävästä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, puhelinnumero, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot, lähetetyt tarjoukset, tiedot yhteydenotoista ja muut muistiinpanot.

6) Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on
kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten
käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa,
tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme
ulkoistaneet IT-hallintaa ja viestintäteknologiaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden
hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet
alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta
käsittelysopimuksen sekä varmistaneet että alihankkijoillamme on vastaavat sopimukset omien
alihankkijoiden kanssa.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojesi käsittelyä yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka sijaitsevat myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi
infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimipaikassa. ATK:lla käsiteltävät
tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan
rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus
käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11) Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).